തല കുനിച്ച ജനത……

By Amal BR Civil A (2013-17) വടകരയിൽ നിന്ന് ആലുവയിേലക്കുള്ള  െട്രയിൻ യാത്ര…ernad express വളരെ പതുെക്ക നീങ്ങുന്നു. .മനസ്സിനെ ഏറെ മടുപ്പിച്ച ഒരു യാത്ര. ആശ്വാസമെന്നോണം  ഒരു 1 1/2 മണി ആയപ്പോഴേക്കും െട്രയിൻ ഷോർണൂർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അടുത്തു … Read More