സ്ത്രീസംരക്ഷണം പുരുഷ കരങ്ങളില്‍

  by, Jithin MG(Mech ,2011-15) സൂര്യനസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ ആണ്‍-പെണ്‍ തുല്യതയുടെ താളം തകരും..അതുവരെ കൂട്ടുഭാവിച്ചു നടന്ന കലമാന്‍ പിശാചായി മാറാന്‍ പിന്നെ അധികം സമയം വേണ്ട…,രക്ഷപ്പെടാന്‍ എത്ര പിടഞ്ഞാലും സാധിക്കാതെ പേട ഇരയായിതന്നെ ഒടുങ്ങും…അങ്ങനെ,ഈ സമൂഹം ദിനംപ്രതി … Read More