അറബ് വസന്തം

By, Jithin UK (Civil 2010-14) മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു…,1001 രാവുകളിലെ സ്വപ്നഭൂമിയിലൂടെ കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞു വീശി..ഏകാധിപത്യത്തിനും നാരാധിപത്യത്തിനും അറുതിവരുത്തിക്കൊണ്ട് മണലാരണ്യങ്ങള്‍ വസന്തത്തെ വരവേറ്റു..,അറബ് ജനതയ്ക്ക് ഒരു പുതു ജീവനാണ് ആ വസന്തം കൊണ്ടുവന്നത്…അത് അവരുടെ ശബ്ദത്തിനു മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി…വിപ്ലവത്തിന്‍റെ അലയോലികളും തീജ്വാലകളുംഅവരുടെ … Read More