മലയാളം സീര്യൽ ഇൻഡസ്ട്രി

ഒരു മലയാളം ടെലിസീരിയൽ കണ്ടിട്ട്‌ ഏതാണ്ട്‌ 4 വർഷം ആയിരുന്നു… ഇപ്പൊ ബിടെക്ക്‌ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ്‌ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരിക്കൽക്കൂടി കാണാൻ ഉള്ള അവസരം കിട്ടി. സീര്യൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആകെ മാറിപ്പോയി. വൻ ഡെവലെപ്മെന്റാണ്‌… 1. സീര്യലിലെ സ്ത്രീകൾ എല്ലാം വീട്ടിൽ … Read More

സ്ത്രീസംരക്ഷണം പുരുഷ കരങ്ങളില്‍

  by, Jithin MG(Mech ,2011-15) സൂര്യനസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ ആണ്‍-പെണ്‍ തുല്യതയുടെ താളം തകരും..അതുവരെ കൂട്ടുഭാവിച്ചു നടന്ന കലമാന്‍ പിശാചായി മാറാന്‍ പിന്നെ അധികം സമയം വേണ്ട…,രക്ഷപ്പെടാന്‍ എത്ര പിടഞ്ഞാലും സാധിക്കാതെ പേട ഇരയായിതന്നെ ഒടുങ്ങും…അങ്ങനെ,ഈ സമൂഹം ദിനംപ്രതി … Read More