മലയാളം സീര്യൽ ഇൻഡസ്ട്രി

ഒരു മലയാളം ടെലിസീരിയൽ കണ്ടിട്ട്‌ ഏതാണ്ട്‌ 4 വർഷം ആയിരുന്നു… ഇപ്പൊ ബിടെക്ക്‌ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ്‌ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരിക്കൽക്കൂടി കാണാൻ ഉള്ള അവസരം കിട്ടി. സീര്യൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആകെ മാറിപ്പോയി. വൻ ഡെവലെപ്മെന്റാണ്‌… 1. സീര്യലിലെ സ്ത്രീകൾ എല്ലാം വീട്ടിൽ … Read More