ഓർക്കുവാൻ മറന്നത്

കേട്ടതും കണ്ടതും ആശകൾ ആയപ്പോൾ ആശകൾ ചെര്ന്നൊരു ആഗ്രഹമായി ആഗ്രഹം പിന്നീട് സ്വപ്നങ്ങളും സ്വപ്നമത് ഏകിയ പ്രതീക്ഷകളും യാത്ര തൻ ലക്ഷ്യമായി കണ്ടതും നേടിയെടുക്കാൻ നടന്നതും “ഇരിക്കുവാനില്ല കിടക്കുവാനില്ല നേരം ലക്ഷ്യമേ നീ എൻ അനുഭവമാകേണം” ഓടി ഞാൻ തളര്ന്നതെയില്ല വാടി … Read More